Príhovor prezidentky k činnosti výboru 2018 – 2021 Milí členovia SSUMaMK, dovoľte mi poďakovať za Vašu priazeň a dôveru v novom volebnom období 2018 – 2021. Chcem poďakovať nielen za seba, ale aj za novozvolených členov výboru a dozornej rady. Novozvolený výbor sa od pôvodného líši „len kozmeticky“ – pribudli dvaja noví členovia a je zvolená celkom nová dozorná rada. Možno povedať, že je to komunita ľudí, na ktorých ste si za tie roky akoby už zvykli a opätovne ste sa rozhodli dať im svoj hlas. Z pozície prezidentky v minulom volebnom období, môžem povedať toľko, že je to spoločenstvo ľudí, ktorí všetkými silami zdieľajú úctu k rozvoju urgentnej medicíny na Slovensku, ktorí trvalo pracujú na jej propagácii doma a v zahraničí a majú nespochybniteľné zásluhy v mnohých činnostiach vyplývajúcich zo samotného poslania SSUMaMK. Získaný mandát na volebné obdobie 2018 – 2021 dáva šancu výboru pokračovať v začatých aktivitách odbornej spoločnosti a nastoliť nové úlohy, ktoré vyplývajú z aktuálnych potrieb spoločnosti. Slovenskú urgentologickú spoločnosť, ako všetky iné odborné lekárske spoločnosti v Európe, čaká budúcnosť, v ktorej treba nájsť nové spôsoby fungovania, možno nové pravidlá s ohľadom na nové trendy v európskom urgente. Stoja pred nami nové výzvy, na zdolanie ktorých je potrebná snaha nielen výboru, ale celej členskej základne. Pre nárast práce rozširujeme členstvo sedemčlenného výboru o dvoch externých členov, ktorí budú s výborom spolupracovať najmä v oblasti nemocničnej UM a pre kontakt so Slovenskou resuscitačnou radou (SRR). Prvá výzva je získať ďalších externých spolupracovníkov na prácu a to z Vašich radov.   Podľa abecedného zoznamu je naša odborná spoločnosť na 92. mieste z celkovo 100 odborných spoločností, ktoré sú organizačnými zložkami Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS). Samohláska „u“ v názve – Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof – nás posúva spolu s urológmi, úrazovými chirurgami, všeobecnými praktickými lekármi a ďalšími do poslednej desiatky abecedného zoznamu. Ale podľa počtu členov odbornej spoločnosti sme presne v strede (na 50. mieste) zoznamu z roku 2017. Štyridstaťsedem odborných spoločností má menšiu členskú základňu ako je tá naša. S ohľadom na mladý vek nášho oboru je to pozícia, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Je pravda, že nárast členskej základne v poslednom štvorročnom volebnom období (2014 – 2017) sme nezaznamenali. Noví členovia, ktorí vstúpili do spoločnosti, len kompenzovali prirodzený úbytok pôvodných členov. A tu je druhá výzva – rozšíriť členskú základňu a získať  mladých kolegov pre urgentnú medicínu, vytvoriť „Fórum mladých urgentológov“, ktorí raz preberú po nás žezlo. Hoci sa naša členská základňa významne nezväčšila, naša odborná spoločnosť v priebehu posledných štyroch rokov nadobudla a nadobúda rastúcu úlohu a vplyv v lone celého lekárskeho spoločenstva. Rastie jej kredit a vážnosť jej zástupcov v medziodborových diskusiách a expertných jednaniach. Aktuálne je to napríklad spolupráca s kardiologickou odbornou spoločnosťou a spoluautorstvo na projekte odvrátiteľných úmrtí. Výzvou je príprava spolupráce na prehlbovaní aktivít s nemocničnými urgentológmi. V súčasnosti sa SSUMaMK podiela na tvorbe odporúčaných liečebných postupov. V priebehu rokov sa odborná spoločnosť stala členom medzinárodných odborných organizácií (EuSEM). Máme dvoch zástupcov v komisii prednemocničnej starostlivosti, ale zišli by sa ďalší do významných funkcií. Prehlbovanie aktivít v tomto smere je pre nás ďalšou výzvou. Výzvou ostáva kvalitnejšie vzdelávanie s kritickým pohľadom na reálny klinický prínos. V tomto duchu chceme pokračovať aj v prípravách nášho najvýznamnejšieho odborného, vzdelávacieho a spoločenského podujatia, ktorým je  Stredoeurópsky kongres UM a MK vo Vyhniach. Chceme udržať krok s rastúcimi nárokmi na informatizáciu kongresu a interaktívne technológie. Koncepcia kongresu by sa mala aj v budúcnosti držať osvedčenej tradície programových blokov, avšak tieto by mali koncipovať pracovné skupiny, ktoré by sa z dlhodobého hľadiska venovali konkrétnej téme, či problematike. Pracovné skupiny by viedli experti, ktorí sa danej téme venujú. Cieľom je rozvíjať  problematiku do hĺbky a to v úzkej spolupráci s dotknutými špecializáciami. Týka sa to problematiky kvintetu prvej hodiny (náhle zastavenie obehu, ťažká trauma, AKS, CMP, ťažká dychová nedostatočnosť). Okrem týchto sú dôležité ďalšie témy, ktorým je potrebné venovať pozornosť: nemocničná UM, geriatrická UM a mnohé ďalšie subšpecializácie. Ďalšou výzvou pre nás je špecifikovať postgraduálnu výchovu lekárov. Zakladatelia odbornej spoločnosti sa už v samom začiatku  usilovali o zavedenie výskumu do práce v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti. K odovzdávaniu informácií nebude stačiť každoročný kongres vo Vyhniach. Treba nám vzdelávať a pripraviť lekárov na prácu na oddeleniach UM. Chýbajú lekári na záchranke, najmä však na oddelení UM. V uplynulom volebnom období nám vyšli významné knižné publikácie od autorov Dobiáš, Trenkler, Karaš, Bulíková. Chystá sa tretie vydanie učebnice Prednemocničná urgentná medicína (Dobiáš a kolektív), ktoré bude rozšírené o veľmi žiadanú nemocničnú urgentnú medicínu, vrátane pediatrických špecifík. Táto publikácia sa prispením 25 spoluautorov stane  neodmysliteľným pomocníkom každého urgentológa a pri dodržaní termínov všetkými prispievateľmi by mala vyjsť už tento rok. Ako prezidentka spoločnosti cítim zodpovednosť a potrebu pozdvihnúť Vaše úsilie o písanie a publikovanie v odborných časopisoch. Iba pár urgentológov publikuje pod hlavičkou spoločnosti, iba pár ich vystupuje na domácich a zahraničných kongresoch. To je ďalšia výzva – viac písať, viac publikovať, viac sa vzdelávať aj za cenu väčšej vlastnej finančnej participácie. Súčasné nároky na nás si vyžadujú pravidelnú informáciu o aktivitách celej odbornej spoločnosti. Webová stránka spoločnosti – www.urgmed.sk, vznikla najmä z tohto dôvodu a má ambíciu byť pomocníkom každému lekárovi a zdravotníkovi so záujmom o urgentnú medicínu. Poskytuje aktuálne informácie, knižnicu dôležitých dokumentov a odborných odporúčaní, všetky zápisnice zo zasadania výboru (zasadanie 2 x ročne), prezentácie z kongresu a ďalšie užitočné skutočnosti. V rámci operatívnej komunikácie sme aj na sociálnej sieti. Ak by bolo viac kreatívnych priaznivcov urgentnej medicíny a sponzorské k tomu navyše, mohli by sme si založiť v budúcnosti vlastný časopis. Finančné prostriedky sú nízke a pokiaľ nezvýšime členské (stále platí 10 € ročne) ostávame v móde, v ktorom sme fungovali doposiaľ. Nateraz sme členským partnerom českého odborného časopisu Urgentní medicína (vychádza 4 x ročne) a máme aktívne členstvo v redakčnej rade Journal Emergency Medical Services (USA) a poľskom časopise Ratownictwo Medyczne. Milí kolegovia, do akej miery bude naša spoločnosť vnútorne akčná, závisí nielen od samotného výboru, ale aj od Vašej vôle spolupracovať. Žijeme časy, kedy nám chýbajú urgentológovia a ekonomicky by to mohlo byť priaznivejšie, ale stále je to lepšie ako fungovať v existenčne pohnutom období, keď práve nedostatok práce ľudí likviduje. Čím väčšia bude naša spoločnosť, tým väčšiu šancu máme na rozvoj potenciálu jednotlivca a tým väčšiu šancu máme vzdorovať tlaku tam, kde sa rozhoduje o budúcnosti urgentnej medicíny v legislatívnych krokoch. 14.1.2018 Čilistov                                                                       S úctou Táňa Bulíková