MUDr. Táňa Bulíková, PhD (1964)

Prezidentka

Promovala na LF UK v roku 1989. Atestácia z AR 1992, z UM 2004, PhD. 2008. Anestéziologička, od roku 2000 sa venuje urgentnej medicíne, v súčasnosti pôsobí ako primárka v LSE Senec. Od roku 2007 externý pedagóg na SZU Bratislava, od 2016 odborný asistent a vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ SZU Bratislava. Je členkou medzinárodného poradného výboru Rallye Rejvíz (od r. 2004), pôsobí ako externý recenzent časopisu “Urgentní medicína“, je členkou medzinárodnej vedeckej rady Journal of Emergency medical services, Waršava, Poľsko. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a učebníc. Od roku 2011 je členka výboru SSUMaMK. Prezidentka SSUMaMK v dvoch funkčných obdobiach 2014 – 2017, 2018 – 2021. Ocenená zlatou medailou SLS a Zlatým záchranárskym krížom za celoživotný prínos pre záchranárstvo.

LSE – LifeStarEmergencyspol.s.r.o.
Svätoplukova 9, 903 01
Senec
Email: tana.bulikova@gmail.com
Tel: 0908 498 266

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. (1950)

Viceprezident

Promoval na LF UK v roku 1974. Atestácia z AR 1977, 1981, PhD. 1989, habilitácia 2009. Anestéziológ, intenzivista, prezident SSAIM 1990 – 1996, od roku1998 urgentológ.  Od roku 2005 lekár (v súčasnosti odborný zástupca) Záchrannej služby Life Star Emergency. Vedúci katedry UM SZU v Bratislave, autor mnohých učebníc a publikácií, člen redakčných rád. Hlavný rozhodca Raley Rejvíz, konzultant UDZS, súdny znalec, prezident SSUMaMK 2011 – 2014, prezident SČK od 2013. Odborný garant projektu Krajina záchrancov. Držiteľ viacerých významných vyznamenaní.

LSE – LifeStarEmergency, spol. s r.o.
Limbová 1, 901 01 Limbach
Email: medirector@lse.sk
Tel: 0902 944 484

Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra urgentnej medicíny
Limbová 12, 833 37 Bratislava
Email: viliam.dobias@szu.sk
Tel: 0905 448713

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (1949)

Vedecký sekretár

Promoval na LF UPJŠ v Košiciach v roku 1973. Atestácia z AR 1977, 1981, z biomedicínskej kybernetiky 1987, PhD. 2006. Pôsobil ako prednosta KAIM SZU v Prešove v rokoch 1991-2008. Člen výboru SSAIM od roku 1990. Člen výboru Svetovej spoločnosti anestéziológov 2004 -2012.  Medicínsky riaditeľ Falck Záchranná 2008 – 2009. Od roku 2009 odborný asistent I. KAIM UPJS LF Košice a medicínsky supervízor Falck Záchranná (do 2017). Examinátor pre európsky diplom z anestéziologie a intenzívnej medicíny. V rokoch 2011 – 2014 viceprezident SSUMaMK. Koordinátor európskych výskumných projektov, autor mnohých domácich a zahraničných prezentácií a publikácií. Člen ERC a EuSEM. Koordinátor projektu EuReCa Ona a Two – register prednemocničného zastavenia obehu. Odborné záujmy: technológie,  dýchacie cesty, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie, spolupráca s európskymi organizáciami Držiteľ viacerých vyznamenaní.

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Email: stefan.trenkler@upjs.sk

MUDr. Ladislav Kotrusz (1973)

Pokladník

Absolvent JLF UK Martin v roku 1997, atestácia z AR 2000, z urgentnej medicíny 2007. Od roku 1997 pracuje ako lekár RLP (t. č. ZDZS BA – Levice) a ako anestéziológ v NsP Levice. V minulosti vedúci lekár záchrannej služby v NsP Levice, neskôr konateľ a odborný garant v spoločnosti prevádzkujúcej ZZS – Urgent s.r.o.  Do roku 2012 pracoval ako lekár OS ZZS SR. Venoval sa aj pedagogickej činnosti na UKF v Nitre v danom odbore. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom odbornej komisie v Asociácii poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Podieľal sa na tvorbe legislatívy pre systém ZZS v rámci pracovných skupín MZ SR. Od roku 2013 je odborným garantom pre horskú záchrannú službu, kde je  aktívnym členom medzinárodnej komisie pre horskú urgentnú medicínu (IKAR  MEDCOM) v rámci IKAR (International Comission for Alpine Rescue). Organizátor odborných podujatí. Koordinátor pracovnej skupiny pre horskú urgentnú medicínu v rámci SSUMaMK. Odborný záujem: Horská urgentná medicína.

ZDZS BA, RLP Levice 1
Ludanská cesta 62, 93401 Levice
Email: kotruszl@gmail.com
Tel: 0905 634 601

MUDr. Katarína Brštiaková (1976)

Člen

Promovala na LF UK Bratislava v roku 2003, má atestáciu z UM v roku 2009. Pracovala ma ARO NsP Nová Baňa a OAIM NsP Levice. Súčasne pracovala v ZZS – Nová Baňa, Levice, Vráble, Nitra. Od roku 2009 pracuje na plný úväzok ako lekárka VZZS a zároveň na pozemnej ZZS. Opakovane sa zúčastňuje záchranárskych súťaží s poprednými umiestneniami, súťaže aj organizuje. Je pravidelnou školiteľkou a prednášateľkou, vrátane zahraničných podujatí.

AIR-Transport Europe, spol. s r.o
Stredisko Nitra, Janíkovce – Krištof 05
Tel.: 0904545628
Email: brstiakova.k@gmail.com

MUDr. Dušana Prčová (1976)

Člen

Promovala v roku 2000 na LF UPJŠ v Košiciach, v roku 2009 získala atestáciu z urgentnej medicíny. Pracuje na OAIM i v záchrannej službe. Je aktívnou členkou Červeného kríža.

OAIM, Nemocnica Snina
Email: dprcova@gmail.com
Tel: 0907 978 518

MUDr. Attila Gányovics (1979)

Člen

Promoval na LF UK v roku 2004. Postupová skúška z vnútorného lekárstva v roku 2006. Atestácia z urgentnej medicíny v roku 2012. Urgentnej medicíne sa venuje od roku 2006. Pôsobí ako vedúci lekár RLP Tornaľa v spoločnosti Falck Záchranná a.s. Venuje sa problematike kvality kardiopulmonálnej resuscitácie, zavádzaniu torakostómie do záchranárskej praxe. Je autorom a spoluautorom niekoľkých edukačných materiálov pre spoločnosť Falck. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach na Slovensku aj v ČR. Je predseda Spolku lekárov v Rimavskej Sobote. Ocenený v roku 2015 Cenou Falck za výnimočný čin profesionálneho tímu. V roku 2016 nominovaný na Národnú cenu ZZS SR.

Falck Záchranná a.s. RLP Tornaľa
Šafárikova 20, Tornaľa, 98201
Email: dr.ati@azet.sk
Tel: 0908 162 031

MUDr. Ľubomír Priecel (1956)

Predseda - Dozorná rada

Promoval na LF UK v roku 1981, je atestovaným chirurgom, v roku 2008 atestoval z urgentnej medicíny. Začínal na chirurgickej klinike na Kramároch, od roku 1985 sa venuje záchrannej zdravotnej službe. Pracoval na operačnom stredisko, pôsobil ako regionálny riaditeľ vo Falck Záchranná, v súčasnosti pôsobí v ZZS Bratislava. Je neúnavným organizátorom záchranárskeho života – podieľa sa na súťažiach, organizovaní národného kongresu a mnohých ďalších.

Tel: 0905 345415, 0903533321
Email: ludo.p@centrum.sk

MUDr. Monika Paulíková (1974)

Člen - Dozorná rada

Promovala na LF UPJŠ v Košiciach v roku 1999. Atestácia z AR 2002, 2005. Aktuálne absolvuje  doktorandské štúdium na LF UPJŠ v Košiciach. Anestéziologička, intenzivistka. Od roku 2000 pracuje aj ako lekár ZZS v rokoch 2008 – 2014 ako medicínsky supervízor vo Falck Záchranná. V rokoch 2009 – 2014 reprezentantka  slovenských anestéziológov v Rade Európskej anestéziologickej spoločnosti. Podieľala sa na tréningu záchranárov, lekárov, príprave nozologických jednotiek, štúdii v prednemocničnej oblasti. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných podujatiach (EUSEM, ERC).  Odborné záujmy: KPR, dýchacie cesty, umelá pľúcna ventilácia, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie.

OAIM, Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ)
Rastislavova 34, 04001 Košice
Email: mon.paulikova@gmail.com
Tel: 0911837335

PhDr. Alena Dudeková, PhD. (1983)

Člen - Dozorná rada

Promovala na SZU v odbore urgentná zdravotná starostlivosť, v roku 2012 obhájila rigoróznu prácu na SZU (PhDr.) a v roku 2017 dizertačnú prácu na SZU (PhD.), v ktorej sa venovala problematike kompetencií zdravotníckeho záchranára v SR a zahraničí. V súčasnosti študuje právo a riadenie bezpečnostných systémov.  Pracuje ako zdravotnícky záchranár (s výbornými umiestneniami na záchranárskych súťažiach) a v rokoch 2010 – 2011 pracovala ako regionálny vedúci záchranár na ZZS Bratislava. Pracovala aj na operačnom stredisku, kde bola súčasťou prípravného tímu a scenáristom ukážkového cvičenia KATKOM 2014. Od roku 2011 pracuje na SZU kde sa venuje vzdelávaniu zdravotníckeho záchranára, je garantom štúdia Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Je aktívnou prednášateľkou a pravidelne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných podujatiach venované problematike urgentnej medicíny. Napísala monografiu Manažment v urgentnej zdravotnej starostlivosti. Odborné sa venuje problematike: kompetencie zdravotníckeho záchranára, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie zdravotnícke záchranára

Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 37 Bratislava
Tel: 0907290086
Email: alenkaurbanova@gmail.com