Zápisnica z druhého zasadania výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2018-2021, zo dňa 27. septembra 2018

Zápisnica z druhého zasadania výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2018-2021, zo dňa 27. septembra 2018

Miesto konania: budova SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Attila Gányovics, MUDr. Ľudovít Priecel, MUDr. Katarína Brštiaková, PhDr. Alena Dudeková, PhD.

Neprítomní: MUDr. Dušana Prčová – ospravedlnená, MUDr. Boris Šťastný – ospravedlnený, MUDr. Monika Paulíková – ospravedlnená.

Hostia: MUDr. Ivo Hybrant

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
3. Príprava X. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK – pracovné skupiny, organizácia a ďalšie
4. Trauma kongres Košice (30.11.-1.12.2018)
5. Kalendár akcií na rok 2019
6. Rôzne a diskusia
7. Termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru a tlmočila ospravedlnenie neprítomných členov, navrhla program výboru so zmenou poradia, prednostne sa výbor bude zaoberať prípravou programu nadchádzajúceho kongresu v roku 2019
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 8 členov za / 0 proti

K bodu č. 3:
 MUDr. Bulíková oboznámila zúčastnených o uverejnení článku – Správa z kongresu (Via practica), informovala o letnom stretnutí OZ Hviezda života a príprave nadchádzajúceho kongresu, informovala o pozitívnych ohlasoch na tohtoročný kongres a požiadavke účastníkov na viac prednášok zameraných na právnu tématiku a kazuistiky. Novinkou nadchádzajúceho kongresu by mali byť e-postery, ktoré nahradia doteraz prezentovanú tlačenú formu, ďalšou novinkou bude aj téma Akútna nefrológia a Túto prácu mám rád. Súčasťou kongresu by mal byť interaktívny kurz základov krízovej komunikácie s garanciou MUDr. Branislava Chrenka, MHA a prínosom odborného stretnutia určite budú aj pediatrické workshopy pod vedením MUDr. Csomora a MUDr. Podhoranského, workshop KPR s AED pod vedením doc. MUDr.Viliam Dobiáša, PhD.
Novým členom vedeckého výboru sa stal MUDr. Attila Gányovics.
Nosnými témami kongresu resp. blokmi budú: problematika ÚDZS, forenzná problematika, urgentné príjmy, akútna kardiológia, geriatria, akútna nefrológia, trauma, trauma v pediatrii, technológie, horská medicína.
Uznesenie 7: Za jednotlivé bloky, príspevky a včasné doručenie abstraktov sú zodpovední garanti jednotlivých blokov.
Súčasťou kongresu a tradíciou je aj udeľovanie ocenení, v rámci čoho MUDr. Priecel navrhol ocenenie pre MUDr. Bulíkovú a Mgr. Renátu Bakošovú.
 Hlasovanie – 8 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
 MUDr. Hanula dopracuje problematiku odborného usmernenia pre záchvatové stavy v pediatrii.
 Uznesenie 8: doriešiť s Dr. Hanulom ako externým členom spoločnosti dopracovanie usmernenia
 Termín: do konca roka 2018
 Zodpovedný: MUDr. Brštiaková
 Chýbajúci materiál – usmernenie ICARu pre horskú medicínu na stránke spoločnosti
 Uznesenie 9: MUDr. Kotrusz opätovne prepošle ku schváleniu
 Termín: čo najskôr
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz
 MUDr. Gányovis – dokončenie materiálu ku torakostómii
 Uznesenie 10: po ukončení kongresu POLYTRAUMA v Košiciach dokončenie materiálu
 Termín: do konca roka 2018
 Zodpovedný: MUDr. Ganyovics
 MUDr. Bulíková informovala o potrebe doplnenia a revízie doterajších odporúčaní (AKS, závažný úraz), príprave materiálu ku kapnografii – MUDr. Tenkler.
 Uznesenie 11: V prípade existencie nových poznatkov súvisiacich s témou odporúčania dané odporúčanie doplniť a prepracovať
 Termín: do konca roka 2018
 Zodpovedný: podľa odporúčania

K bodu č. 4
 MUDr. Gányovis informoval o príprave kongresu POLYTRAUMA, na ktorom kooperujú lekári z odboru anestéziológia a intenzívna medicína, traumatológia a urgentná medicína. Súčasťou kongresu okrem bloku kazuistík bude napr. aj moderovaná diskusia.

K bodu č. 6:
 MUDr. Bulíková zdôraznila stále rovnaký počet členov spoločnosti, potrebu zväčšiť členskú základňu, osloviť, upozorniť na nových členov a zviditeľniť spoločnosť
 Dr. Kotrusz informoval o pripravovanom Dni otvorených dverí – IZS v horách, ktorý sa pravdepodobne bude konať na jar 2019, kde je tiež priestor pre prezentáciu SSUMMK
Zároveň MUDr. Kotrusz predložil správu o stave hospodárenia a zostatku na účte spoločnosti.

K bodu č. 7:
Nasledujúce stretnutie výboru sa uskutoční počas 10. ročníka Stredoeurópskeho kongresu urgentnej medicíny a medicíny katastrof.
Banská Bystrica, 27.septembra 2018

Zapísal:
MUDr. Katarína Brštiaková
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica z prvého zasadania výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2018-2021, zo dňa 19. apríla 2018

Zápisnica z prvého zasadania výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2018-2021, zo dňa 19. apríla 2018

Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne; 19:30 hod

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Dušana Prčová, MUDr. Attila Gányovics, MUDr. Ľudovít Priecel, MUDr. Katarína Brštiaková, PhDr. Alena Dudeková, PhD.

Neprítomní: MUDr. Monika Paulíková – ospravedlnená

Hostia: MUDr. Boris Šťastný, MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Marcel Brenner

Program zasadnutia:
1. Predstavenie zvolených členov výboru a dozornej rady
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
3. Návrh pracovných skupín pre ďalší X. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
4. Členská základňa, členské príspevky
5. Kalendár akcií na rok 2018
6. Rôzne a diskusia
7. Termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru a predstavila nových členov výboru a dozornej rady, pokladníkovi spoločnosti MUDr. Kotruszovi odovzdala správu o finančnom hospodárení, predložila program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Vedecký sekretár MUDr. Trenkler pripomenul internetové uznesenie a hlasovanie o voľbe funkcionárov výboru.
 Uznesenie 1: Výbor sa 29.12.2017 cez internetové hlasovanie uzniesol na verejnom en-blok hlasovaní o funkcionároch výboru SSUMaMK na roky 2018-2021
 2a. Kandidáti na vedenie výboru:
Prezident: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.
Viceprezident: doc. MUDr. V. Dobiáš, CSc.
Vedecký sekretár: MUDr. Štefan Trenkler PhD.
Pokladník: MUDr. Ladislav Kotrusz
Hlasujú členovia výboru.
 2b. Kandidát na predsedu revíznej komisie: MUDr. Ľudovít Priecel
 Hlasujú členovia komisie.
 Do 31.12.2017 cez internet hlasovali všetci členovi výboru a členovia revíznej komisie, okrem MUDr. Paulíkovej. Kandidáti boli jednohlasne zvolení podľa návrhu.
 Uznesenie 2. Výbor prezenčne potvrdzuje internetovú voľbu funkcionárov SSUMaMK na obdobie 2018-2021.

K bodu č. 2:
 MUDr. Bulíková sumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia a upozornila na nedokončené odborné usmernenie s pediatrickou tématikou, ktorej sa venoval MUDr. Hanula ako člen výboru v predchádzajúcom období, súčasne MUDr. Prčová prejavila záujem o pediatrickú tématiku.
 Uznesenie 3: osloviť MUDr. Hanulu ako externého člena za účelom dokončenia odborného usmernenia
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru
 Zodpovedný: MUDr. Brštiaková
 MUDr. Bulíková upozornila na chýbajúci materiál – usmernenie ICARu pre horskú medicínu na stránke spoločnosti
 Uznesenie 4: MUDr. Kotrusz opätovne prepošle ku schváleniu
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz
 MUDr. Gányovis informoval o materiáloch k torakostómii, ku ktorým sa zatiaľ nikto nevyjadril. Momentálne ma k dispozícii prepracovanú verziu + video.
 Uznesenie 5: MUDr. Gányovics prepošle členom na vyjadrenie materiály ku torakostómii + video
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru
 Zodpovedný: MUDr. Ganyovics
 MUDr. Bulíková ďalej informovala o potrebe doplnenia a revízie doterajších odporúčaní (AKS , závažný úraz), príprave materiálu ku kapnografii – MUDr. Trenkler
 Uznesenie 6: Prepracovať a doplniť odporúčania
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru
 Zodpovedný: podľa typu odporúčania

K bodu č. 3:
 Prezidentka MUDr. Bulíková navrhla vytvorenie pracovných skupín pre budúcoročný kongres, jednotlivé pracovné skupiny budú zodpovedné za blok a vyžiadané prednášky.
 Zodpovední: Urgentné príjmy – MUDr. Šťastný, Horská medicína a trauma – MUDr. Kotrusz, MUDr. Ganyovics, Blok pre záchranárov – PhDr. Dudeková, Kardio – MUDr. Bulíková, Gariatria – MUDr. Dobiáš, Pediatria – MUDr. Brenner, Psychiatria – MUDr. Prčová, Technológie – MUDr. Trenkler.

K bodu č. 4
 MUDr. Kotrusz navrhol zvýšenie členského poplatku na 15 Eur od roku 2019. Návrh bol jednohlasne schválený.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti
 Členská základňa – nie všetci zdravotnícky záchranári vedia o možnosti byť členmi spoločnosti. Potrebná je aktívna propagácia členstva medzi kolegami, motivácia pre mladých lekárov, osloviť štatutárov nemocníc na spoluprácu lekárov z urgentu, zabezpečiť ich vyššiu účasť na kongrese.
 Zodpovední: všetci členovia výboru

K bodu č. 5
 Kalendár akcií na rok 2018 – zverejnený na stránke spoločnosti

K bodu č. 6:
 V rámci diskusie sa prebral problém s voľbami, ktorý načrtol MUDr. Hybrant – neboli doručené volebné lístky všetkým lekárom,
 Prediskutovala sa potreba zaslať list MZ SR a navrhnúť nového odborníka pre urgentnú medicínu – navrhovaným kandidátom je MUDr. Brenner,

 Návrh pre nové odporúčanie – Synkopy – MUDr. Bulíková, vyjadrenie spoločnosti k používaniu Penthroxu – MUDr. Dobiáš prepošle členom materiál,
 MUDr. Hybrant informoval o zasadnutí SRR a pripravovanom kurze ALS (10. – 14. októbra 2018 v Bešeňovej), sympózium SRR sa tohto roku nekoná, 16. októbra 2016 sa opäť bude konať Deň záchrany života,
 Výbor poveril MUDr. Hybranta naďalej zastupovaním spoločnosti v SRR.

K bodu č. 7:
Nasledujúce stretnutie výboru sa uskutoční 27. septembra 2018 v Banskej Bystrici v priestoroch SZU (zodpovedná PhDr. Dudeková).
Vyhne, 19. apríl 2018

Zapísal:
MUDr. Katarína Brštiaková
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica zo 7. zasadania Výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 29.marca 2017

Zápisnica zo 7. zasadania Výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2014 – 2017

Dátum konania: 29. marca 2017, 17.00 hod

Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, PhD;

Revízna komisia: MUDr. Anna Vargová, PhD., MUDr. Vladimír Lazorčák, MPH, MUDr. Helena Zaťková

Neprítomní, ospravedlnení: MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Miloslav Hanula, PhD, MUDr. Monika Paulíková

Hostia: MUDr. Atilla Gányovics


Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
3. Príprava VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UMaMK
4. EuSEM
5. Rôzne a diskusia
6. Termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
MUDr. Trenkler pripomenul odkaz nedávno zosnulého kolegu MUDr. A. Domena, bývalého primára UOP a pracovníka KOS v Prešove.

K bodu č. 2:
Prezidentka MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia:
Uznesenie č. 19: Dopracovať dotazník o analýze prednemocničnej starostlivosti – úloha sa odkladá, vzhľadom k pripravovaným zmenám v tejto problematike
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Uznesenie č. 22: Umiestniť odporučenia IKAR pre horskú medicínu na webstránke odbornej spoločnosti – úloha splnená čiastočne
Nový termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
Zodpovedný: MUDr. Kotrusz, MUDr. Trenkler
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Uznesenie č. 23: Vypracovať odborné usmernenie s pediatrickou problematikou – úloha čiastočne splnená. Dr. Hanula neprítomný, úloha pokračuje,
Zodpovedný: MUDr. Hanula
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Uznesenie č. 25: Výbor kooptoval do výboru MUDr. Gányovicsa
Podľa stanov SLS nie je možné do výboru kooptovať nového člena. Dr. Ganyovics preto bude prizývaný na stretnutia výboru ako hosť.
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Uznesenie č. 26: Vypracovať odporučenie SSUMaMK pri torakostómii.
Odporúčanie bolo zaslané členom výboru na posúdenie.
Uznesenie č. 27: Vypracovať odborné usmernenie SSUMaMK pri podchladení.
Odporúčanie bolo zaslané členom výboru na posúdenie. Výbor navyše požiada o posudok Dr. A. Ganyovicza a Dr. I. Krupu. Termín: koniec apríla.
Uznesenie č. 28: Napísať list hlavnému odborníkovi pre urgentnú medicínu.


K bodu č. 3
Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu
UM a MK. Podarilo sa pripraviť v spolupráci s MUDr. Csomorom a MUDr. Podhoranským simulačný
workshop v detskej problematike. Podarilo sa realizovať aj sekciu urgentnej medicíny s českými
kolegami, ako aj sekciu manažmentu NMCP s neurológmi. Dôležitá bude aj sekcia AKS. Vyslovená
požiadavka na dodržiavania časov prezentácií.

K bodu č. 4

Výbor diskutoval o možnom reprezentantovi SSUMaMK na kongrese EuSEM v Aténach. Nebolo
navrhnuté žiadne uznesenie.

K bodu č. 5

Výbor diskutoval o možných ďalších odporúčaniach SSUMaMK.
Uznesenie č. 29. MUDr. Š. Trenkler vypracuje odporúčanie pre použitie kapnografie v prednemocničnej
starostlivosti, s dôrazom na povinné používanie v RLP.
Termín: Do najbližšieho zasadnutia výboru.
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Uznesenie č. 30. Do konca roka vypracovať nové usmernenie pre manažment AKS,
Zodpovedný: Dr. Bulíková
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
Výbor diskutoval o potrebe návrhu na nového hlavného odborníka pre odbor UM. Uznesenie nebolo
prijaté.
Uznesenie č. 31. Výbor pripraví banner pre získavanie nových členov.
Termín: Do konca roka.
Zodpovedný:
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

MUDr. Hybrant informoval o stretnutí na NCZI, kde sa pripravuje register náhlych zástav obehu a po vzore Českej republiky sa pripravuje výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej

Dr. Bulíková poďakovala všetkým členom za účasť.
Výbor bol ukončený o 19.30 hod
Dátum ďalšieho stretnutia výboru bude stanovený neskôr.

Vyhne 29. 3. 2017

Zapísal:
MUDr. Ladislav Kotrusz PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica zo 6. zasadania Výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 27.októbra 2016

Zápisnica zo 6. zasadania Výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2014 – 2017

Dátum konania: 27.októbra 2016

Miesto konania: Hotel Bešeňová, Bešeňová

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Anna Vargová, PhD., MUDr. Vladimír Lazorčák MPH

Neprítomní, ospravedlnení: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD, MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Helena Zaťková, MUDr. Monika Pavlíková

Hostia: MUDr. Atilla Gányovics.

Program zasadnutia:

  1. otvorenie
  2. kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia (od apríla 2016)
  3. príprava VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
  4. EuSEM
  5. rôzne a diskusia
  6. termín nasledovného stretnutia

 

K bodu č. 1:

 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:

 Prezidentka MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia:

Uznesenie č.19: Dopracovať dotazník o analýze prednemocničnej starostlivosti – úloha sa odkladá, vzhľadom k pripravovaným zmenám v tejto problematike

 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

Uznesenie č. 20: Dopracovať odporúčanie výboru SSUMaMK pre polytraumu – úloha bola splnená

Uznesenie č. 21: Implementovať v praxi Odborné usmernenie výboru SSUMaMK pre použitie magnetu a pokúsiť sa vytvoriť register – úloha splnená, MUDr. Bulíková informovala o prvých hláseniach o použití magnetu

Uznesenie č. 22: Umiestniť odporučenia IKAR pre horskú medicínu ne webstránke odbornej spoločnosti – úloha splnená čiastočne

 Nový termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz, MUDr. Trenkler
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

Uznesenie č. 23: Vypracovať odborné usmernenie s pediatrickou problematikou – úloha čiastočne splnená

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
 Zodpovedný: MUDr. Hanula
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

K bodu č. 3:

 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK. Predstavila hlavné témy a témy workshopov. MUDr. Hanula ponúkol v spolupráci s MUDr. Csomorom a MUDr. Podhoranským zrealizovať simulačný workshop, MUDr. Bulíková preverí s členmi občianskeho združenia časový priestor.
 Novou témou počas kongresu bude geriatrická problematika – zastrešenie prevezme MUDr. Vargová
 Výbor diskutoval o potrebe zapojiť do kongresu lekárov urgentných príjmov. MUDr. Trenkler informoval o avizovanej účasti 3 českých prednášateľov do bloku urgentných príjmov. Členovia výboru oslovia jednotlivé pracoviská za účelom aktívnej aj pasívnej účasti v bloku urgentných príjmov. (Bratislava, Trnava – MUDr. Bulíková; Nitra – MUDr. Brštiaková; Banská Bystrica – MUDr. Hanula; Martin – MUDr. Vargová; Žilina – MUDr. Hybrant, Spišská Nová Ves, Košice – MUDr. Trenkler; Prešov – Lazorčák.
 MUDr. Bulíková vyjadrila podporu účastníkom z urgentných príjmov v odpustení registračného poplatku.

K bodu č. 4:

 MUDr. Trenkler a MUDr. Bulíková informovali o uskutočnenom EuSEM kongrese vo Viedni. Zatiaľ nie je k dispozícii zápisnica zo stretnutia council. Nasledujúce EuSEM kongresy budú v Aténach, Glasgowe a v Prahe.
 EuSEM pripravuje kurz UHPO v Banskej Bystrici v spolupráci so SSUMaMK a Falck a.s.
 MUDr. Trenkler informoval, že v Kodani sa uskutoční záchranársky kongres EMS.

K bodu č. 5:

 MUDr. Bulíková vyzvala na aktívne vyhľadávanie nových členov odbornej spoločnosti.
 Dr. Trenkler navrhol kooptovať do výboru MUDr. Gányovicsa.

Uznesenie č. 25: Výbor kooptoval do výboru MUDr. Gányovicsa

 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti
 MUDr. Lazorčák informoval o stave účtu k 15.9.2016: 622,8 EUR. Správu o hospodárení zobral výbor na vedomie.
 Výbor diskutoval o potrebe vytvorenia odporučení SSUMaMK pri torakostómii.

Uznesenie č. 26: Vypracovať odporučenie SSUMaMK pri torakostómii.

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
 Zodpovedný: MUDr. Gányovics

 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

 

 Výbor diskutoval o potrebe vytvorenia odborného usmernenia pre podchladenie

 

Uznesenie č. 27: Vypracovať odborné usmernenie SSUMaMK pri podchladení.

 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

 MUDr. Bulíková informovala o projekte skupine záchrannej zdravotnej služby na MZ SR. Výbor vyjadril pohoršenie, že nebol oslovený a prizvaný MZ SR k tejto problematike a nemá tam zástupcu.

Uznesenie č. 28: Napísať list hlavnému odborníkovi pre urgentnú medicínu.

 Termín: okamžite
 Zodpovedný: MUDr. Bulíková
 Hlasovanie – 5 členov za / 0 proti

 

 MUDr. Hanula informoval o projektovej skupine urgentné príjmy na MZ SR, ktorej je členom za pediatrickú problematiku.

 MUDr. Hybrant informoval o stretnutí na NCZI, kde sa pripravuje register náhlych zástav obehu a po vzore Českej republiky sa pripravuje výkaz o činnosti záchrannej zdravotnej služby.

 

Ďalšie stretnutie výboru sa uskutoční dňa 29.3.2017 o 17:00 hod. počas VIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Bešeňová, 27. október 2016

Zapísal:

MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

Zápisnica z 1. zasadania Výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 9. apríla 2014

Zápisnica z 1. zasadania Výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 9. apríla 2014


Miesto konania:
Hotel Senec, Senec

Prítomní: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Tatiana Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Monika Pavlíková, MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Anna Vargová, PhD; MUDr. Vladimír Lazorčák MPH, MUDr. Helena Zaťková

Neprítomní:
0

Hostia: MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Ľudovít Priecel

Program zasadnutia:
1. predstavenie zvolených členov výboru
2. kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
3. voľba predsedu, podpredsedu a vedeckého sekretára výboru
4. stav prípravy kongresu Záchrana 2014
5. stav prípravy súťaže Záchrana 2014
6. doplnenie web stránky spoločnosti
7. kalendár akcií na rok 2014 a 2015
8. rozdelenie kompetencií medzi členov výboru 2014-2017
9. termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
Doc. Dobiáš otvoril zasadanie výboru a privítal všetkých zúčastnených.
Do nového výboru SSUMaMK SLS vo volebnom období 2014 – 2017 boli zvolení: MUDr. Tatiana Bulíková, PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Monika Pavlíková, MUDr. Ivo Hybrant,
Do dozornej rady boli zvolení: MUDr. Anna Vargová, PhD; MUDr. Vladimír Lazorčák MPH, MUDr. Helena Zaťková,
Za náhradných členov boli zvolení: MUDr. Ľudovít Priecel, MUDr. Katarína Brštiaková a MUDr. Jozef Lényi,
Stretnutia výboru budú dvakrát ročne.
 Uznesenie výboru č. 1: Výbor sa uzniesol, že uznesenia výboru medzi stretnutiami výboru SUMaMK budú prebiehať elektronicky.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
MUDr. Vargová zosumarizovala plán plnenia úloh za predchádzajúce volebné obdobie.

K bodu č. 3:
Na základe výsledkov volieb bola za prezidentku výboru navrhnutá MUDr. Bulíková, za víceprezidenta bol navrhnutý Doc. Dobiáš a za vedeckého sekretára bol navrhnutý MUDr. Trenkler.
Výbor návrhy jednohlasne prijal.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 4:
Doc. Dobiáš informoval o pripravovanom kongrese Záchrana 2014.

 K bodu č. 5:
MUDr. Kotrusz informoval o stave prípravy súťaže Záchrana 2014, zatiaľ je problém s financiami, miesto konania: Tatry, termín konania: predbežne druhý októbrový týždeň. Výbor poveril MUDr. Kotrusza koordináciou príprav súťaže Záchrana 2014.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Uznesenie výboru č. 2: Výbor poveruje prezidentku MUDr. Bulíkovú napísať podporný list pre Záchranu na ministerstvo zdravotníctva SR, podklady dodá MUDr. Kotrusz do 17.4.2014.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 K bodu č. 6:
MUDr. Trenkler zdôraznil potrebu zaktualizovať, zmodernizovať a zatraktívniť webstránku SUMaMK pre členov spoločnosti. Navrhol vytvoriť profesionálnu webstránku.
 Uznesenie výboru č. 3: Výbor poveril prezidentku MUDr. Bulíkovú rokovať zo zástupcami spoločnosti Guarant spol. s.r.o. o možnostiach aktualizácie webstránky.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

Výbor diskutoval o možnosti rozširovania členskej základne SUMaMK. Zamerať by sme sa mali aj na medikov a lekárov urgentných príjmov. Diskusia sa viedla aj o benefitoch pre členov, ako e-learning, zľavnené kongresové poplatky na podujatiach pod záštitou SUMaMK. Diskutovalo sa aj o možnosti zvýšenia členského ročného poplatku, definitívny členský poplatok na rok 2015 bude schválený na jesennom zasadaní.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

MUDr. Trenkler navrhol napísať list členom s cieľom informovať ich o činnosti SUMaMK, o pláne aktivít na nasledujúce obdobie, o webstránke so snahou získať emailové kontakty, pričom nasledujúce listy členom by mohli byť rozposielané elektronicky. List bude rozposlaný po spustení novej webstránky.
 Uznesenie výboru č. 4: Výbor poveruje MUDr. Vargovú prípravou listu členom.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 7:
MUDr. Kotrusz informoval, že termín súťaže Záchrana 2014, ešte nie je definitívne stanovený, predbežne druhá polovica októbra 2014.
Doc. Dobiáš informoval, že termín budúcoročného kongresu SUMaMK bude 16.-18.4.2014, miesto konania: hotel Senec.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 8:
Za pokladníka výboru SUMaMK bol navrhnutý MUDr. Hybrant, za osobu poverenú za ocenenia a pocty bol navrhnutý MUDr. Kotrusz, za zástupkyňu výboru SUMaMK v pripravovanom výboru Slovenskej resuscitačnej rady bola navrhnutá MUDr. Pavlíková, za kronikárku bola navrhnutá MUDr. Brštiaková a za predsedu dozornej rady výboru SUMaMK bol navrhnutý MUDr. Lazorčák.
 Výbor návrhy jednohlasne prijal.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

MUDr. Trenkler navrhol vytvoriť komisiu pre zmapovanie prednemocničnej a nemocničnej urgentnej medicíny. Cieľom má byť analýza stavu, vek lekárov, záchranárov, dosiahnuté vzdelanie, systém organizácie a fungovania nemocničných urgentných príjmov.
Za členov komisie boli navrhnutí: MUDr. Kotrusz, MUDr. Pavlíková a MUDr. Hybrant.
 Uznesenie výboru č. 5: Výbor sa uzniesol na zriadení komisie pre zmapovanie urgentnej medicíny.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

MUDr. Trenkler navrhol vypracovať odborné usmernenie pre prednemocničnú starostlivosť o kraniotraumu a polytraumu.
Za členov komisie boli navrhnutí: MUDr. Pavlíková, MUDr. Trenkler, MUDr. Brštiaková, MUDr. Hanula
MUDr. Brštiaková bola poverená osloviť prim. neurochirurgie MUDr. Kolejáka na možnosti participácie na príprave odborného usmernenia.
 Uznesenie výboru č. 6: Vytvára sa pracovná skupina pre prípravu odborného usmernenia pre prednemocničnú starostlivosť o kraniotraumu a polytrumu.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

MUDr. Kotrusz navrhol vytvoriť pracovnú skupinu pre Horskú urgentnú medicínu.
 Uznesenie výboru č. 7: Vytvára sa pracovná skupina pre Horskú urgentnú medicínu, vedúcim pracovnej skupiny je MUDr. Kotrusz.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

Prezidentka MUDr. Bulíková navrhla vytvoriť pracovnú skupinu pre Medicínu katastrof.
 Uznesenie výboru č. 8: Vytvára sa pracovná skupina pre Medicínu katastrof, vedúcou pracovnej skupiny je MUDr. Bulíková.
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 9:
Termín nasledujúceho stretnutia výboru bude predbežne na súťaži Záchrana 2014, stanoví sa elektronicky.
Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti


V Senci 9. apríla 2014

Zapísal:
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica z 3. zasadania výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 22. apríla 2015

Zápisnica z 3. zasadania výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 22. apríla 2015

Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne

Prítomní: MUDr. Tatiana Bulíková, PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Anna Vargová, PhD; MUDr. Vladimír Lazorčák MPH, MUDr. Helena Zaťková,

Neprítomní: MUDr. Monika Paulíková – ospravedlnená

Hostia: MUDr. Katarína Brštiaková

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia (apríl 2014 – október 2014 – apríl 2015)
3. Stav prípravy 6. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
4. Referovanie z účasti na rokovaní pracovných skupín a z kongresov
5. Webstránka spoločnosti – obnovenie registrácie, knižnica, správca, iné
6. Členská základňa, členské príspevky
7. Záchrana 2015, EuSEM
8. Rôzne a diskusia
9. Termín ďalšieho stretnutia

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
 MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia (október 2014 – apríl 2015), vyjadrila spokojnosť s činnosťou výboru
 MUDr. Bulíková poďakovala MUDr. Kotruszovi za perfektné zorganizovanie Záchrany 2014.
 Analýza prednemocničnej starostlivosti, urgentných príjmov: (zodpovední: Hybrant, Kotrusz, Pavlíková) – úloha zatiaľ nesplnená, posunom sú 3 prednášky s problematikou urgentných príjmov na aktuálnom kongrese, MUDr. Hybrant navrhne dotazníkový formulár (veková štruktúra, veľkosť úväzku, vzdelanie) pre prednemocničnú starostlivosť, následne budú oslovení jednotliví poskytovatelia so žiadosťou o vyplnenie dotazníka
 Uznesenie: Vypracovať analýzu prednemocničnej starostlivosti
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru (september 2015)
 Zodpovedný: MUDr. Hybrant

 MUDr. Bulíková vyjadrila spokojnosť s vydaním odborného usmernenia pre neurotraumu a zároveň poďakovala MUDr. Paulíkovej
 MUDr. Brštiaková informovala o stave prípravy odborného usmernenia pre manažment pacientov so závažným úrazom
 Uznesenie č. 10: Dopracovať odborné usmernenie pre manažment pacientov so závažným úrazom
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru (september 2015)
 Zodpovedný: MUDr. Brštiaková

 MUDr. Brštiaková informovala o stave prípravy odborného usmernenia pre použitie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby

 Uznesenie č. 11: Dopracovať odborné usmernenie pre použitie vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru (september 2015)
 Zodpovedný: MUDr. Brštiaková

 MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy odborného usmernenia pre použitie magnetu
 Uznesenie č. 12: Dopracovať odborné usmernenie pre použitie magnetu
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru (september 2015)
 Zodpovedný: MUDr. Bulíková, slovenská kardiologická spoločnosť

 MUDr. Kotrusz má za úlohu vypracovať odborné usmernenie pre horskú medicínu
 Uznesenie č. 13: Vypracovať odborné usmernenie pre horskú medicínu
 Termín: do najbližšieho stretnutia výboru (september 2015)
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz

K bodu č. 3:
 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o stave príprave kongresu UM a MK. Oficiálne
otvorenie bude moderovať doc. MUDr. Dobiáš.

K bodu č. 4 a 7:
 Budúcoročný kongres UM a MK bude predbežne v termíne 14. – 16. apríl 2016, miesto sa
rozhodne po zhodnotení tohto ročníka
 Tohtoročná Záchrana 2015 bude pravdepodobne v termíne 18. – 20. september 2015
 EuSEM Torino sa bude konať v termíne 10. -14.9.2015
 MUDr. Kotrusz informoval o projekte Horizon 2020, momentálne je to v štádiu návrhov
o žiadosť z EU, vyzval všetkých členov o zaslanie návrhov, na čo by sa dali žiadať finančné
prostriedky
 Konferencia Slovenskej resuscitačnej rady k resuscitačným odporučeniam 2015 sa bude
konať v termíne 5.-6. november 2015 v Martine
 Dostálove dni sa uskutočnia v termíne 7.-8.10.2015 v Ostrave
 Doc. MUDr. Dobiáš otvoril diskusiu ku dňu KPR (16. október), Slovenská resuscitačná rada
neprejavila záujem o spoluprácu so Slovenským červeným krížom v iných mestách ako Bratislava,
Slovenský červený kríž túto akciu bude podporovať

K bodu č. 5 a 6:
 Diskusia k problematike rozšírenia členskej základne – poštou sa posielalo 120 ks listov
o spoločnosti UM a MK, nikto na ne nereagoval
 Spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof má aktuálne 129 členov, za posledné
obdobie sa prihlásili 3 nový členovia, výbor zobral na vedomie
 Doc. MUDr. Dobiáš informoval o podaní akreditácie na vzdelávanie v odbore urgentná
medicína, výsledok by mal byť do 90 dní, prihlášky na skúšku posielať na meno doc. MUDr.
Dobiáša
 Registrácia na webstránke spoločnosti UM a MK je nefunkčná, MUDr. Trenkler to preverí,
je potrebná spolupráca s nejakým externistom, členovia výboru skúsia preveriť možnosti niekoho
osloviť
 Facebook – MUDr. Trenkler preverí funkčnosť

K bodu č. 8:
 MUDr. Lazorčák predniesol finančnú správu hospodárenia spoločnosti UM a MK za rok
2014.
stav účtu k 1.1.2014: 2443,09 eur
stav účtu k 1.1.2015: 1971,12 eur

Podrobnosti hospodárenia spoločnosti sú k nahliadnutiu u MUDr. Lazorčáka.
Výbor berie na vedomie a jednohlasne schvaľuje:
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

 MUDr. Hybrant otvoril otázku registra KPR, položil otázku či sa plánuje zaviesť takýto register.
 MUDr. Kotrusz vyberie najlepšiu publikáciu z odboru UM a MK do 31.1. 2016
 MUDr. Smolková má za úlohu spracovať históriu odboru UM a MK, vývoj UM a MK na Slovensku, termín nebol stanovený

K bodu č. 9:
Nasledujúce stretnutie výboru sa uskutoční predbežne v termíne 17.9.2015 počas Záchrany 2015, prezidentka MUDr. Bulíková termín ešte upresní elektronicky.


Vyhne, 22. apríl 2015

Zapísal:
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 16.9.2015

Zápisnica zo 4. zasadnutia výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 16.9.2015

Miesto konania: Hotel Double Tree, Košice, od 13.00 hod.

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, PhD; MUDr. Monika Paulíková, MUDr. Vladimír Lazorčák MPH

Neprítomní: MUDr. Miloslav Hanula, PhD, MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Anna Vargová, PhD., Helena Zaťková; ospravedlnení.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Ocenenia členov výboru
3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
4. Príprava 7. ročníka kongresu SSUMaMK
5. Rôzne
6. Záver

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
TOP lekár na Slovensku IV, urgentná medicína: Víťazom sa stal dr. Dobiáš, ďalej dr. Lazorčák a dr. Bulíková. Dr. Trenkler je členom edičnej rady časopisu Ratownictvo, Poľsko. Dr. Kotrusz získal titul Oravaman. Gratulácia dr. Paulíkovej k materstvu.

K bodu 3:
Dr. Hybrant získal údaje k analýze činnosti prednemocničnej starostlivosti z Falck Záchranná. Diskusia k centrálnym príjmom.

Uznesenie č. 14: Dr. Hybrant pripraví na diskusiu návrh dotazníka pre poskytovateľov ZZS, bez UP, do konca septembra.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

Výbor diskutoval o konečnej verzii Odporúčania pre VZZS. Výbor po diskusii schválil odporúčanie, dr. Trenkler zabezpečí do 30.9. jazykovú a grafickú korekciu.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

Odporúčanie výboru SSUMaMK pre polytraumu: Vzhľadom na existujúce pripomienky je potrebné predĺžiť čas do konca septembra.
Uznesenie č. 15. Pripomienky k Odporúčaniu pre polytraumu treba predložiť do konca septembra.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

Odporúčanie pre použitie magnetu v ZZS:
MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy odborného usmernenia pre použitie magnetu. Pretrvávajú ťažkosti s komunikáciou s predstaviteľkou arytmologickej spoločnosti.
Výbor po diskusii schvaľuje odporúčanie pre používanie magnetu, autor Bulíková, bez účasti arytmologickej spoločnosti. Dr. Trenkler zabezpečí do 10.10 jazykovú a grafickú korekciu.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

Horská medicína. Výbor diskutoval o potrebe prijatia odporúčania pre horskú medicínu, ktoré by vyplynulo z európskeho odporúčania.
Uznesene č. 16: Dr. Kotrusz pripraví návrh do konca októbra a rozpošle členom výboru na diskusiu.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 4.
Diskusia ku kongresu 2016.
Vedecký výbor prevzatý z roku 2015, vynechať dr. Brizláka.
Za hlavné témy/bloky kongresu boli určené psychiatria, úrad pre dohľad, register traumy, nové odporúčania pre KPR, varia, horská medicína, NHPO, vzdelávanie, pediatria, OS SR, UDZS, novinky v odbore. Dr. Smolková história odboru.
Workshopy: sebaobrana (nájsť lektorov), elektrokardiografia, vodcovstvo, kapnografia, vodná záchrana.
Termíny: do 1.2. príspevky (predĺženie o týždeň), do 1.3. program.
Uznesenie č. 17. Pripraviť do 30.9. prvú informáciu – dr. Trenkler, Hviezda života.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu 4. Rôzne
Nahlásiť do konca roka publikácie na ocenenie, zodpovedá dr. Kotrusz.
Dr. Dobiáš informoval o uskutočnení akreditácie UM 30.9.2015. Informoval i získaní titulu PhD. Dr. Smolkovou. Dr. Dobiáš požiada dr. Smolkovú o súhlas so zverejnením práce.
Dr. Bulíková pozve na výbor/akcie hlavného odborníka.
Stránka: treba hľadať dobrovoľníka na administrovanie stránky.
Nábor nových členov: pripraviť baner. Návrh zabezpečí dr. Bulíková.

Uznesenie č. 18: Výbor súhlasí s financovaním baneru zameraného na nábor nových členov.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

Dr. Trenkler informoval, že sa ako pozvaný prednášateľ zúčastní kongresu EuSEM v Toríne, kde bude zastupovať podľa potreby záujmy SSUMaMK.

Nasledujúce stretnutie výboru sa uskutoční v stredu 20.4.2016 o 17.00 hod vo Vyhniach, pred kongresom SSUMaMK.

O 15 00 prezidentka spoločnosti ukončila zasadnutie výboru.


Košice 16.9.2015

Zapísal:
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica z 5. zasadania výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 20. apríla 2016

Zápisnica z 5. zasadania Výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 20. apríla 2016.

Miesto konania: Hotel Sitno, Vyhne. Čas 17.00 – 21.00 hod

Prítomní: MUDr. Táňa Bulíková, PhD; doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD; MUDr. Anna Vargová, PhD; MUDr. Helena Zaťková, MUDr. Monika Pavlíková – prostredníctvom Skype

Neprítomní: MUDr. Vladimír Lazorčák MPH

Hostia: MUDr. Katarína Brštiaková, MUDr. Ján Murgaš, PhD., hlavný odborník MZdr.

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia
3. Stav prípravy VII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
4. Diskusia s hlavným odborníkom pre UM
5. Členská základňa, členské príspevky
6. Záchrana 2016, EuSEM
7. Rôzne, diskusia
8. Termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
 Prezidentka MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia:
 MUDr. Hybrant vypracoval návrh dotazníka o analýze prednemocničnej starostlivosti
Uznesenie č.19: Dopracovať dotazník o analýze prednemocničnej starostlivosti
 Termín: čo najskôr
 Zodpovedný: MUDr. Hybrant, spolupodieľajú sa ostatní členovia
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Odporúčanie pre polytraumu vypracovala MUDr. Brštiaková, MUDr. Trenkler ju skompletizuje po formálnej stránke
Uznesenie č. 20: Dopracovať odporúčanie výboru SSUMaMK pre polytraumu
 Termín: čo najskôr
 Zodpovedný: MUDr. Trenkler, MUDr. Brštiaková, spolupodieľajú sa ostatní členovia
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Odborné usmernenie výboru SSUMaMK pre použitie magnetu vypracovala MUDr. Bulíková,
Uznesenie č. 21: Implementovať v praxi Odborné usmernenie výboru SSUMaMK pre použitie magnetu a pokúsiť sa vytvoriť register
 Termín: priebežne
 Zodpovedný: MUDr. Bulíková
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Výbor diskutoval o odporučeniach IKAR pre horskú medicínu, MUDr. Kotrusz navrhol spomínané odporučenia umiestniť na webstránku odbornej spoločnosti

Uznesenie č. 22: Umiestniť odporučenia IKAR pre horskú medicínu na webstránke odbornej spoločnosti
 Termín: do 15.5.2016
 Zodpovedný: MUDr. Kotrusz, MUDr. Trenkler
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

 Výbor sa uzniesol na potrebe vypracovať odborné usmernenie k pediatrickej problematike
Uznesenie č. 23: Vypracovať odborné usmernenie s pediatrickou problematikou
 Termín: do najbližšieho zasadania výboru SSUMaMK
 Zodpovedný: MUDr. Hanula
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

K bodu č. 3:
 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o stave prípravy VII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK. Informovala o problematickej zmluve so SLS.
 MUDr. Trenkler navrhol organizovať Stredoeurópsky kongres UMaMK odbornou spoločnosťou. MUDr. Bulíková a MUDr. Dobiáš informovali, že OZ Hviezda života kongres organizuje s minimálnym finančným ziskom, preto nevidia prínos organizovania kongresu spoločnosťou UM a MK, skôr to môže byť záťaž.
 Výbor prebral organizačné zabezpečenie úvodu VII. ročníka stredoeurópskeho kongresu SUM a MK.
 MUDr. Trenkler apeloval, aby vedúci sekcií napísali zhodnotenie bloku (počet prednášateľov, koľko ľudí v sále, kto nedodržal čas vyhradený na prednášku, technické problémy,…) za účelom spätnej väzby a skvalitnenia budúcoročného kongresu
 Budúcoročný VIII. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK sa bude konať v termíne 30. 3. – 1. 4. 2017, v hoteli Sitno vo Vyhniach

K bodu č. 4:
Prezidentka MUDr. Bulíková privítala hlavného odborníka MZdr. MUDr. Murgaša. Hlavnému odborníkovi navrhla zúčastňovať sa na výboroch Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof – ako pozvaného hosťa s čím hlavný odborník súhlasil a teší sa na ďalšiu spoluprácu. MUDr. Murgaš informoval o stretnutí na MZ SR, diskutovalo sa o problematike záchrannej zdravotnej služby, o operačnom stredisku ZZS, o urgentných príjmoch. Výbor spoločnosti požiadal MUDr. Murgaša o vzájomnú komunikáciu a vzájomnú koordináciu postupov pri stretnutiach na MZ SR.

K bodu č. 5:
MUDr. Bulíková vyzvala na aktívne vyhľadávanie externých spolupracovníkov výboru odbornej spoločnosti.
MUDr. Trenkler osloví MUDr. A. Gányovicsa, MUDr. Bulíková Dr. I. Krúpu.
MUDr. Trenkler vyslovil v mene výboru poďakovanie Dr. Bulíkovej za prípravu pekného roll-upu na zviditeľnenie našej spoločnosti a jej práce, so zámerom rozšírenia základne odbornej spoločnosti ako aj aktívnych ľudí.

K bodu č. 6:
Tento bod programu nebol prerokovaný.

K bodu č. 7:
MUDr. Vargová informovala o výsledkoch hospodárenia za rok 2015, ktoré predstavovali -17,00 EUR, stav účtu k 31.12.2015 bol 1686,31 EUR. Správu o hospodárení zobral výbor na vedomie.
Slovenská resuscitačná rada požiadala výbor spoločnosti o určenie náhradníka na zastupovanie MUDr. Pavlíkovej, ktorá je momentálne na materskej dovolenke. Prezidentka upovedomí SRR listom.

Uznesenie č. 24: Výbor SSUMaMK bude vo výbore Slovenskej resuscitačnej rady počas materskej dovolenky MUDr. Pavlíkovej zastupovať MUDr. Hybrant
 Zodpovedný: MUDr. Hybrant
 Hlasovanie – 7 členov za / 0 proti

Výbor vyjadril súhlas s účasťou Dr. Bulíkovej na stretnutí k 63 štandardom Komory ZZ dňa 3.6.2016 v hoteli Senec.

K bodu č. 8:
Ďalšie stretnutie výboru sa uskutoční 27.10.2016 o 17:00 hod. počas II. sympózia Slovenskej resuscitačnej rady v Bešeňovej.


Vyhne, 20. apríla 2016

Zapísal:
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru SSUMaMK SLS, volebné obdobie 2014 – 2017, zo dňa 4. októbra 2014

Zápisnica z 2. zasadnutia výboru Slovenskej spoločnosti urgentnej medicíny a medicíny katastrof SLS, volebné obdobie 2014 – 2017

Dátum konania: 4. októbra 2014 od 17.00 hod.
Miesto konania: Hotel Moravia, Tatranská Lomnica
Prítomní (podľa prezenčnej listiny): MUDr. Táňa Bulíková, PhD; MUDr. Štefan Trenkler, PhD; MUDr. Monika Pavlíková, MUDr. Ivo Hybrant, MUDr. Ladislav Kotrusz, MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

Neprítomní, ospravedlnení: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD; MUDr. Anna Vargová, PhD; MUDr. Vladimír Lazorčák MPH, MUDr. Helena Zaťková
Hostia: MUDr. Katarína Brštiaková

Program zasadnutia:
1. otvorenie
2. kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho obdobia (apríl 2014 – október 2014)
3. príprava 6. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK
4. referovanie z účasti na rokovaní pracovných skupín a z kongresov
5. referovanie z účasti na súťaži Lesnica a MS v KPR
6. schválenie novej web stránky spoločnosti
7. uvedenie knihy EKG pre záchranárov
8. kalendár akcií na rok 2014 a 2015
9. návrhy na ocenenia
10. rôzne a diskusia
11.termín nasledovného stretnutia

K bodu č. 1:
 Prezidentka MUDr. Bulíková privítala členov výboru, navrhla program výboru.
 Program výboru bol jednohlasne schválený.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 2:
 Prezidentka MUDr. Bulíková zosumarizovala plnenie úloh z predchádzajúceho obdobia (apríl 2014 – október 2014), poďakovala MUDr. Kotruszovi za výborné zorganizovanie Záchrany 2014.

K bodu č. 3:
 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o príprave kongresu UM a MK. Organizačné zabezpečenie v roku 2015 bude zabezpečovať občianske združenie Hviezda života, nakoľko neprišlo k dohode so spoločnosťou Guarant, ďalšie rokovania ohľadom organizačného zabezpečenia ďalších ročníkov budú prebiehať.
 Každým rokom klesá počet účastníkov kongresu, budúci rok zostáva registračný poplatok z roku 2014 (-10 EUR), množstevná zľava 10% na balíček č. 1 pri účasti 15 a viac ľudí od jedného poskytovateľa. Ďalej jeden workshop zdarma pre členov odbornej spoločnosti a tiež jeden workshop zdarma pre člena slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.
 Prezidentka MUDr. Bulíková predstavila vedecký výbor kongresu: Predseda: V. Dobiáš, Slovensko. Členovia: T. Bulíková, Slovensko,I. Brizlák, Slovensko, D. Csomor, Slovensko/Rakúsko, L. Gorove, Maďarsko,J. Karaš, Slovensko, B. Podhoranský, Slovensko/Rakúsko, Ch. Redelsteiner, Rakúsko, J. Šeblová, Česká republika, Š. Trenkler, Slovensko, M. Hanula, Slovensko, M. Pavlíková, Slovensko, L. Kotrusz, Slovensko, O.Franěk, Česká republika.
 MUDr. Trenkler navrhol zredukovať vedecký výbor, po vzájomnej diskusii zostáva navrhnutý vedecký výbor.

Prezidentka MUDr. Bulíková predstavila hlavné témy
o Postgraduálna sekcia – novinky
o Hypertenzia
o Akútne stavy v psychiatrii
o Trauma, polytrauma, kraniotrauma
o Pediatrická UM
o Nehoda s hromadným postihnutím osôb (NHPO)
o KOS
o CPO, Urgentné príjmové oddelenia
o Slovenská resuscitačná rada (SRR)
o Horská medicína
o Etika, psychológia, právo v UM
o Vzdelávanie, skúsenosti,
o Kazuistiky
o Vária

Návrh workshopov
 Možnosti zabezpečenia dýchacích ciest dieťaťa (Podhoranský, Csomor,)
 Iná pediatrická problematika (Hanula)
 Keď sa nedá zaistiť žila a DC a pulz slabne… (Jana Kubalová, Česká republika)
 Manažment utečencov
 Vodcovstvo, komunikácia, rómsky pacient (Falck má dobrú psychologičku Gulasovú)
 Urgentná sonografia (R.Škulec, Česká republika)
 Kapnografia pre prax (Š. Trenkler)

 Výbor diskutoval o možnosti znížiť počet hlavných tém, ale vzhľadom k potrebe naplniť počet prednášok, počet tém zostáva zachovaný. Výbor navrhol na budúci ročník zredukovať počet hlavných tém.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

 MUDr. Trenkler navrhol obohatiť program o viac vyžiadaných prednášok, tak aby každá hlavná téma mala jednu-dve vyžiadané prednášky.
 MUDr. Hanula predstavil Banskobystrické dni pediatrickej anestézie, kde dvojdňový program je postavený na troch hlavných témach a všetky prednášky sú vyžiadané.

K bodu č. 4:
 Pre nedostatok času tento bod programu nebol prerokovaný.

K bodu č. 5:
 Pre nedostatok času tento bod programu nebol prerokovaný.

K bodu č. 6:
 Prezidentka MUDr. Bulíková predstavila návrh novej webstránky SSUMaMK vypracovanej spoločnosťou Garant. Informovala o finančných problémoch, ktoré sa jej nakoniec podarilo vyriešiť. MUDr. Bulíková získala sponzorsky 1000 €.
 Za osobu zodpovednú za anglickú verziu web stránky bol navrhnutý MUDr. Trenkler, za webmajstra bol navrhnutý F. Trenkler, ak sa podarí vyriešiť finančné ohodnotenie.
 MUDr. Paulíková bola navrhnutá ako správca webstránky.
 Prezidentka MUDr. Bulíková prepošle výboru link na novú webstránku, pripomienky budú prebiehať elektronicky, následne bude nová webstránka presmerovaná na doménu www.urgmed.sk.
 MUDr. T. Bulíková preverí u tvorcov webu možnosť prihlásenia sa aktuálnym členom SSUMaMK na novú webstránku pod menom a heslom. Každý člen bude mať vytvorené prístupové meno a heslo, ktoré sa súčasným členom zašle poštou, následná komunikácia bude prebiehať elektronicky. Noví členovia zadajú emailovú adresu, na ktorú im bude zaslané prístupové meno a heslo.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 7:
 Prezidentka MUDr. Bulíková predstavila novú publikáciu EKG pre záchranárov.
 Výbor vysoko ocenil snahu a odborný prínos MUDr. Bulíkovej prostredníctvom tejto novej publikácie.

K bodu č. 8:
 Pre nedostatok času bolo navrhnuté tento bod programu prerokovať elektronickou komunikáciou.
 Výbor návrh jednohlasne prijal.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 9:
 Pre nedostatok času bolo navrhnuté tento bod programu prerokovať elektronickou komunikáciou.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

K bodu č. 10:
 MUDr. Hybrant predložil výboru finančnú správu za predchádzajúce obdobie. Výbor zobral správu na vedomie.
 Výbor poveril MUDr. Trenklera zistiť výšku ročného poplatku SSUMaMK pre SLS.
 Výbor diskutoval o členskom príspevku na rok 2015. Výbor sa uzniesol, že súčasný členský poplatok 4 €/rok je nedostatočný, preto navrhol zvýšiť poplatok na rok 2015 na 10 €/osobu.

 Uznesenie č. 9. Členský poplatok sa zvyšuje od 1.1.2015 na 10 €. Vedecký sekretár to oznámi na SLS.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti
 Prezidentka MUDr. Bulíková informovala o možnosti vyrobiť vizitky pre členov výboru v cene 2 centy/ks v dvoch farebných prevedeniach červená a modrá.
 Výbor poveril prezidentku MUDr. Bulíkovú vypracovať informačný list členom spoločnosti, ktorý bude obsahovať informácie o novom výbore, webstránke, aktivitách spoločnosti. Distribúciu listu zabezpečí MUDr. Trenkler prostredníctvom SLS.
 Výbor poveril prezidentku MUDr. Bulíkovú vypracovať odborné usmernenie pre použitie magnetu pri ICD.
 Výbor poveril MUDr. Brštiakovú dopracovaním odborného usmernenia starostlivosti o pacienta s polytraumou.
 Výbor poveril MUDr. Brštiakovú vypracovať odborné usmernenie na použitie VZZS.
 Prezidentka MUDr. Bulíková poďakovala MUDr. Paulíkovej za prípravu odporúčania pre prednemocničnú starostlivosť u pacientov s neurotraumou, navrhla presunúť diskusiu k tejto téme na elektronickú komunikáciu.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

 Výbor SSUMaMK podporujeme aktivity Slovenskej resuscitačnej rady – resuscitačný deň 16.10.2014, navrhol osloviť výbor SRR ohľadom zorganizovania odborného bloku s problematikou resuscitácie na Stredoeurópskom kongrese urgentnej medicíny a medicíny katastrof.
 Výbor podporil garanciu týchto podujatí (vrátane aktívnej spolupráce):
Prvé MS v KPR (v rámci Rescue Lesnica 2014)
Záchrana 2014
 Výbor vzal na vedomie pripomienkovanie členmi výboru týchto materiálov:
Návrhy štandardov pre ZZ

Návrh Výnosu MZ SR, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZ SR z 11.marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL
 Výbor podporil aktivity členov v týchto oblastiach:
Projekt Horizon 2020 – koordinátor L.Kotrusz
Členstvo (Š.Trenkler, T.Bulíková) v redakčnej rade poľského časopisu Emergency Medical Service – Ratownictwo Medyczne”.
 Správu z kongresu EuSEM v Amsterdame pošlú zúčastnení (V.Dobiáš, Š.Trenkler)
 Dr. Trenkler pripraví kalendár podujatí na rok 2015.
 Výbor vzal na vedomie informáciu, že MUDr. Attilu Gánovics (FZ) prejavil záujem o externú spoluprácu s výborom.

K bodu č. 11:
 MUDr. Trenkler navrhol ďalší výbor uskutočniť v priebehu januára, mimo odborných podujatí.
 Prezidentka MUDr. Bulíková navrhla presný termín a miesto ďalšieho stretnutia výboru dohodnúť elektronicky.
 Hlasovanie – 6 členov za / 0 proti

MUDr. T. Bulíková ukončila stretnutie výboru, vzhľadom na plánované vyhlasovanie výsledkov Záchrana 2014, o 19 30 hod,


Zapísal:
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
MUDr. Štefan Trenkler, PhD.
B. Bystrica / Košice, 4. októbra 2014