MUDr. Attila Gányovics (1979)

Prezident

Promoval na LF UK v Bratislave v roku 2004. Postupová skúška z vnútorného lekárstva v roku 2006. Atestácia z urgentnej medicíny v roku 2012. Urgentnej medicíne sa venuje od roku 2006. Od roku 2015 je členom výboru SSUMaMK. Pôsobí ako lekár RLP v Rimavskej Sobote. Venuje sa problematike skvalitňovania urgentnej medicíny a zavádzaniu  inovatívnych postupov  do záchranárskej praxe. Je autorom a spoluautorom niekoľkých edukačných materiálov, odborných odporúčaní. Pravidelne prednáša na odborných podujatiach na Slovensku a v ČR. Je členom vedeckého výboru Stredoeurópskeho kongresu UMaMK, spoluorganizátor kongresu Polytrauma. Je predseda Spolku lekárov v Rimavskej Sobote. Ocenený v roku 2015 Cenou Falck za výnimočný čin profesionálneho tímu. V roku 2016 nominovaný na Národnú cenu ZZS SR. Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie MZSR pre UZS.

LSE – LifeStarEmergencyspol.s.r.o.
RLP Rimavská Sobota, 97901, K. Mikszátha 3  
Email: attilaganyovics@gmail.com
Tel: 0908 162 031

MUDr. Táňa Bulíková, PhD (1964)

Viceprezidentka

Promovala na LF UK v roku 1989. Atestácia z AR 1992, z UM 2004, PhD. 2008. Anestéziologička, od roku 2000 sa venuje urgentnej medicíne, v súčasnosti pôsobí ako primárka v LSE Senec. Od roku 2007 externý pedagóg na SZU Bratislava, od 2016 – 2021 vedúca Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti FOaZOŠ SZU Bratislava, pedagogicky pôsobí na Lekárskej fakulte a  Fakulte ošetrovateľstva a odborných špecializačných štúdií (FOaZOŠ). Je členkou medzinárodného poradného výboru Rallye Rejvíz (od 2004), pôsobí ako externý recenzent časopisu “Urgentní medicína“, je členkou redakčnej rady Via practica. Je autorkou vyše 150 publikovaných odborných prác, autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc. Od roku 2011 je členka výboru SSUMaMK. Prezidentka SSUMaMK v dvoch funkčných obdobiach 2014-2017, 2018-2021. Je členkou Slovenskej kardiologickej spoločnosti, zameriava sa na problematiku odvrátiteľných úmrtí. Ocenená Zlatou medailou SLS a Zlatým záchranárskym krížom za celoživotný prínos pre záchranárstvo.

LSE – LifeStarEmergencyspol.s.r.o.
Svätoplukova 9, 903 01Senec
Email: tana.bulikova@gmail.com
Tel: 0908 498 266

MUDr. Katarína Brštiaková (1976)

Vedecká sekretárka

Promovala na LF UK Bratislava v roku 2003, má atestáciu z UM (2009). Členka výboru SSUMaMK od roku 2017. Pracovala na ARO  NsP Nová Baňa a OAIM NsP Levice.  Súčasne pracovala v ZZS – Nová Baňa, Levice, Vráble, Nitra. Od roku 2009 pracuje na plný úväzok ako lekárka VZZS. Opakovane  sa zúčastňovala záchranárskych súťaží s poprednými umiestneniami, súťaže aj organizovala. Je pravidelnou školiteľkou a prednášateľkou, vrátane zahraničných podujatí, spolupracuje s UKF Nitra – Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva (urgentná zdravotná starostlivosť), venuje sa problematike závažného úrazu.

AIR-Transport Europe, spol. s r.o
Stredisko VZZS Nitra, Janíkovce – Krištof 05
Email: brstiakova.k@gmail.com
Tel: 0904 545 628

MUDr. Ivan Majling

Pokladník

Je absolventom Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, promoval v roku 2016. Po ukončení štúdia pracoval na II. KAIM SZU a Oddelení urgentného príjmu vo FnsP  F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. V súčasnosti pracuje na plný úväzok ako lekár posádok RLP prevádzkovaných spoločnosťou LSE s.r.o.. Urgentnej medicíne sa venuje už od štúdia na gymnáziu, kde sa ako dobrovoľník Slovenského Červeného kríža zúčastňoval súťaží a cvičení. Počas celého štúdia na vysokej škole praxoval na rôznych staniciach ZZS.

Life Star Emergency s.r.o.
Stanica RLP Detva, J.G.Tajovského 5, Detva
Email: majling.ivan@gmail.com
Tel: 0907 685 462

MUDr. Mgr. Peter Kyseľ, PhD., MPH

Člen

Je absolventom  LF UPJŠ v Košiciach, promoval v roku 1998. Má atestácie zo všeobecného lekárstva (2001) a telovýchovného lekárstva (2005). Od nástupu do praxe pracoval  na viacerých pozíciách v OSSR, od roku 2002 do roku 2013 v dnešnom Centre výcviku Lešť, následne na OAIM UHL VN Ružomberok, od roku 2020 pracuje v LLC Sliač ÚVN SNP Ružomberok. Od roku 2002 aktívne pracuje v ZZS u viacerých poskytovateľov a od roku 2015 i vo vedúcich funkciách, aktuálne ako zástupca riaditeľa ZZS Bratislava pre úsek medicínskej starostlivosti.

Od roku 2005 sa opakovane zúčastňoval ako rozhodca a spoluorganizátor záchranárskych súťaží. Venuje sa aktívne prednáškovej činnosti vrátane zahraničných podujatí. Od roku 2009 je vysokoškolským učiteľom  na SZÚ v Banskej Bystrici a od roku 2018 na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici.  V súčasnosti sa venuje problematike  manažmentu ZZS, výučbe v oblasti UM a MK a fyziológii a patofyziológii fyzickej záťaže v podmienkach ZZS.

LLC Sliač UVN SNP Ružomberok
Mládežnícka 12, Sliač
Email: kyselpeter@yahoo.com
Tel: 0948 439928

Docent MUDr. Roman Škulec, PhD.

Člen

Je absolventom 2. LF UK v Prahe v roku 1996. Postupne získal atestácie z vnútorného lekárstva, kardiológie a urgentnej medicíny. Popri záchranárskej činnosti sa systematicky venoval vzdelávaniu a experimentálnemu i klinickému výskumu. Absolvoval doktorandské štúdium a v roku 2020 sa stal docentom. Pravidelne prednáša a publikuje v domácich a renomovaných zahraničných časopisoch (147 publikácií), je členom vedeckých komisií a rád časopisov. Je certifikovaným expertom a lektorom v oblasti ultrasonografie v intenzívnej a urgentnej medicíne, je inštruktorom kurzov ALS ERC.  Aktívne sa zúčastňuje kongresov SSUMaMK a ďalších podujatí na Slovensku.   

V súčasnosti spôsobí ako riaditeľ IPVZ v Prahe, zástupca prednostu pre vedu a výskum na KAIM Masarykovej univerzity v Ústí nad Labem, vedúci lekár ZZS Stredočeského kraja pre výskum, lektor ultrazvukových metód na IPVZ. Je nositeľom Discovery Award 2012, Striebornej pamätnej medaile  Senátu Parlamentu Českej republiky za vedu a výskum, opakované oceňovaný za najlepšiu domácu a zahraničnú publikáciu

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Ruská 2412, 100 00 Praha 10-Vinohrady, Česko
Email: skulec@email.cz
Tel: +421 777577497

MUDr. Silvia Trnovská, MPH (1974)

Členka

Je absolventkou LF UPJŠ v Košiciach, promovala v roku 1998. Má  atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny (2001, 2006), urgentnej medicíny (2010), MPH (2014). Začínala na KAIM v Prešove, neskôr na KAIM Košice. Súčasne pracovala ako záchranárka na urgentnom prijme a v ZZS Prešov. Od roku 2008 pracuje na OAIM Východoslovenského onkologického ústavu  v Košiciach i v ZZS. Od roku 2016 pracuje na OUP v NsP v Spišskej Novej Vsi. Opakovane  sa zúčastňovala záchranárskych súťaží s poprednými umiestneniami, od roku 2013 pôsobí ako rozhodkyňa na Rallye Rejvíz. Je pravidelnou prednášateľkou, vrátane zahraničných podujatí a autorkou publikácie Praktická príručka prednemocničnej urgentnej medicíny.  V súčasnosti sa venuje problematike onkologickej intenzívnej medicíny, diferenciálnej diagnostike a intervenčnými metódami na UP a soft skills v UM.

OAIM VOÚ Košice
Rastislavova 43

OUP NsP Spišská Nová Ves
Jána Jánskeho 1
Email: silviatrnovsk@yahoo.com
Tel: 0905 853149

MUDr. István Bodor (1995)

Predseda - Dozorná rada

Absolvent LF UK v Bratislave v roku 2020, zaradený do atestačného programu AIM. Od roku 2020 pracuje na OAIM Všeobecnej nemocnice Rimavská Sobota, súčasne pôsobí na RLP Rimavská Sobota ako aj na ZZS prihraničného mesta Salgótarján v Maďarsku (OMSZ). Opakovane sa zúčastnil záchranárskych súťaží už počas štúdia medicíny, na ktorých sa so svojim tímom umiestnili na popredných miestach. Je členom Slovenskej resuscitačnej rady, kde pôsobí ako inštruktor kandidát na ALS Provider kurzoch

OAIM Rimavská Sobota, Svet zdravia a.s.
Email: istvan.bodor11@gmail.com
Tel: 0918 300 879

MUDr. Ľubomír Priecel (1956)

Člen - Dozorná rada

Promoval na LF UK v roku 1981, má atestácie z chirurgie v roku 1985 a 1990 a z urgentnej medicíny v roku 2008. Začínal na chirurgickej klinike na Kramároch, od roku 1985 sa venuje záchrannej zdravotnej službe. Pracoval na operačnom stredisko, v ZZS Bratislava, bol regionálnym riaditeľom vo Falck Záchranná. V súčasnosti je  pracuje v LSE ako vedúci lekár RLP Trnava.  Je neúnavným organizátorom záchranárskeho života, podieľa sa na súťažiach, organizovaní Stredoeurópskeho  kongresu SSUMaMK a mnohých ďalších.

LSE – LifeStarEmergency, spol. s.r.o.
Pri Kalvárii 37, Trnava
Tel: 0905 345415, 0903 533321
Email: ludo.p@centrum.sk

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (1949)

Člen - Dozorná rada

Je absolventom LF UPJŠ v Košiciach,  roku 1973. Získal atestácie z AR 1977, 1981, z biomedicínskej kybernetiky 1987, PhD. 2006. Pôsobil ako prednosta KAIM SZU v Prešove v rokoch 1991 – 2008. Je členom výboru SSAIM od roku 1990, zastával funkciu viceprezidenta.  V rokoch 2004 – 2012 bol členom výboru Svetovej spoločnosti anestéziológov. Medicínsky riaditeľ Falck Záchranná 2008 – 2009, medicínsky supervízor do roku 2017. Odborný asistent na I. KAIM UPJS LF Košice 2009 – 2021. Examinátor pre európsky diplom z anestéziológie a intenzívnej medicíny 2000 – 2018. V rokoch 2010 – 2013 viceprezident SSUMaMK, 2014 – 2021 vedecký sekretár. Koordinátor európskych výskumných projektov, autor mnohých domácich a zahraničných prezentácií a publikácií. Koordinátor štúdií CRASH a projektu EuReCa One a Two – register prednemocničného zastavenia obehu. Člen vedeckých rád viacerých časopisov. Odborné záujmy: technológie, umelá inteligencia,  dýchacie cesty, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie, spolupráca s európskymi organizáciami. Držiteľ viacerých ocenení, vrátane Zlatej medaily SLS, Kadlicovej ceny SLS SSAIM a Zlatého záchranárskeho kríža.

OAIM Nemocnica Agel Krompachy
Edukačné a tréningové centrum, Merea a.s. Bratislava
Email: strenkler@gmail.com
Tel: 0902 925277