Publikované v | rubrika  konferencieTisk

Vážené kolegyne a kolegovia, milí priaznivci urgentnej medicíny,

radi by sme Vás informovali o prípravách XIII. ročníka Stredoeurópskeho kongresu UM a MK, ktorý je plne v gescii už nového výboru spoločnosti (nový výbor pre roky 2021 – 2024). Náš kongres vnímame naďalej ako najdôležitejšiu odbornú a vzdelávaciu aktivitu, ktorá je zároveň aj prezentáciou urgentnej medicíny na Slovensku.


Reflektujúc potreby modernej doby, pristupujeme toho roku k istým zmenám v organizácii a skladbe kongresu. Zmeny sa týkajú miesta, dátumu, dĺžky kongresu. Zásadná zmena je vo využití telekomunikačných kanálov a atraktívneho on-line priestoru.


XIII. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK sa bude konať prezenčnou a on-line formou súbežne. Program skoncentrujeme do dvoch dní, termín podujatia je stanovený na 15.-16.5.2023 (pondelok, utorok). Zmena sa týka aj miesta konania, po rokoch sa náš kongres presunie z Vyhní do Lučenca. Od nového miesta v kongresových priestoroch hotela Miraj Resort v Lučenci očakávame podstatne priaznivejšie ekonomické podmienky a pre odbornú spoločnosť vlastnú nákladovú efektívnosť. Ďalšie naše očakávania smerujú k vytvoreniu atraktívneho on – line priestoru a dostupnosti pre tých, ktorí z určitých dôvodov sa nemôžu podujatia zúčastniť prezenčnou formou. V konečnom dôsledku je predpoklad nárastu celkovej účasti, vrátane účasti všetkých, ktorí majú záujem o urgentnú medicínu, medikov i kolegov medziodborových špecializácií. Organizačné a technické zabezpečenie podujatia zabezpečí Edumed, n.o., ktorá je odbornej verejnosti známa technicko-organizačným zabezpečením konferencie Polytrauma.


Úsilím nového výboru je v novom prostredí a v meniacom sa systéme zdravotníctva ďalej zvyšovať vysokú odbornú kvalitu kongresu a poskytnúť zaujímavo prezentovaný prehľad nových poznatkov a trendov v urgentnej medicíne. Súčasne by sme chceli programom prispieť k posilneniu dobrých vzťahov nielen medzi urgentológmi v nemocnici a záchranármi v teréne, ale i medzi staršou a nastupujúcou mladou generáciou, ako i preklenutie centrifugálnych síl medzi jednotlivými obormi. Dôraz kladieme na panelové diskusné fóra, prizvanie domácich a zahraničných špičkových odborníkov, hlavne expertov z Česka. Zostavovanie jednotlivých blokov bude otvorené pre všetkých členov SSUMaMK. Samozrejme nebudú chýbať originálne práce, komentované kazuistiky a posterové prezentácie.


Všetky potrebné informácie budeme aktualizovať na našej stránke odbornej spoločnosti www.urgmed.sk a novej webovej stránke kongresu www.urgmedkongres.sk.


Pevne veríme, že zmeny v organizácii nášho kongresu prispejú k modernizácii podujatia, zvýšia celkovú účasť (osobnú i dištančnú), zvýšia záujem o urgent a posilnia spoluprácu s inými odbornými spoločnosťami.
Veríme tiež, že sa nám podarí vytvoriť autentickú osobnú atmosféru s prínosným a inšpiratívnym programom.


Tešíme sa na stretnutie s Vami v máji v Lučenci!
Výbor SSUMaMK