Publikované v | rubrika  aktualitaTisk

Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Prednemocničná neodkladná starostlivosť o pacientov s neurotraumou

Odporúčaný postup SSUMaMK


1. Úvod

Závažné kraniocerebrálne poranenie (KCP) a poranenie miechy je vedúcou príčinou mortality a invalidizácie u detí a mladých dospelých. Vzhľadom k tomu, že až v polovici prípadov poranenia mozgu dochádza k úmrtiu v prvých dvoch hodinách, pozornosť sa sústreďuje na opatrenia zamera-né na prednemocničnú starostlivosť (PNS). Keďže primárne poškodenie mozgu je už neovplyvni-teľné, je potrebné sa zamerať na prevenciu rozvoja sekundárneho poškodenia štruktúr centrálneho nervového systému (CNS).

2. Definícia

Kraniocerebrálne poranenie je poškodenie lebky a mozgu vplyvom vonkajšej mechanickej sily, ktoré má za následok dočasné alebo trvalé poškodenie funkcií centrálneho nervového systému, spojených s rôznym stupňom poruchy vedomia.
Medzi kľúčové opatrenia v PNS patrí predchádzanie a liečba systémovej hypotenzie, hypoxie, hyper/hypokapnie a čo najrýchlejší transport pacienta do zariadenia s možnosťou definitívneho stanovenia diagnózy a komplexného ošetrenia poranenia.

Odporucania SSUMaMK (Plný PDF dokument)