MUDr. Táňa Bulíková, PhD (1964)

Prezidentka

Promovala na LF UK v roku 1989. Atestácia z AR 1992, z UM 2004, PhD. 2008. Anestéziologička, od roku 2000 sa venuje urgentnej medicíne, v súčasnosti pôsobí ako primárka v LSE Senec. Od roku 2007 externý pedagóg na SZU Bratislava. Organizuje súťaže záchranárov na Slovensku, podieľa sa na Rallye Rejvíz. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a učebníc. Členka redakčnej rady Urgentní medicína. Konzultantka UDZS. Členka výboru SSUMaMK od 2011. Prezidentka SSUMaMK 2014-2017. Ocenená zlatou medailou SLS a Zlatým záchranárskym krížom za celoživotný prínos pre záchranárstvo.

LSE – LifeStarEmergencyspol.s.r.o.
Svätoplukova 9, 903 01Senec
Email: tana.bulikova@gmail.com
Tel: 0908 498 266

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. (1950)

Viceprezident

Promoval na LF UK v roku 1974. Atestácia z AR 1977, 1981,PhD. 1989, habilitácia 2009. Anestéziológ, intenzivista, prezident SSAIM 1990 – 1996, od roku1998 urgentológ.  Od roku 2005 lekár (v súčasnosti odborný zástupca) Záchrannej služby LifeStarEmergency. Vedúci katedry UM SZU v Bratislave, vedúci centra pre výučbu UM UP v Olomouci, autor mnohých učebníc a publikácií, člen redakčných rád. Hlavný rozhodca RaleyRejvíz, konzultant UDZS, súdny znalec, prezident SSUMaMK 2011-2014,prezident SČK od 2013. Odborný garant projektu Krajina

záchrancov. Držiteľ viacerých významných vyznamenaní.

LSE – LifeStarEmergency, spol. s r.o.
Limbová 1, 901 01 Limbach
Email: medirector@lse.sk
Tel: 0902 944 484

Slovenská zdravotnícka univerzita, Lekárska fakulta, Katedra urgentnej medicíny
Limbová 12, 833 37 Bratislava
Email: viliam.dobias@szu.sk
Tel: 0905 448713

MUDr. Štefan Trenkler, PhD. (1949)

Vedecký sekretár

Promoval na LF UPJŠ v Košiciach v roku 1973. Atestácia z AR 1977, 1981, z biomedicínskej kybernetiky 1987, PhD. 2006. Pôsobil ako prednosta KAIM SZU v Prešove v rokoch 1991-2008. Člen výboru SSAIM od roku 1990, viceprezident. Člen výboru Svetovej spoločnosti anestéziológov 2004-2012.  Medicínsky riaditeľ Falck Záchranná 2008-2009. Od roku 2009 odborný asistent I. KAIM UPJS LF Košice a medicínsky supervízor Falck Záchranná. Examinátor pre európsky diplom z anestéziologie a intenzívnej medicíny. V rokoch 2011-14 viceprezident SSUMaMK. Koordinátor európskych výskumných projektov, autor mnohých domácich a zahraničných prezentácií a publikácií. Člen ERC a EuSEM.nKoordinátor projektu EuReCa – register prednemocničného zastavenia obehu. Odborné záujmy:technológie,  dýchacie cesty, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie, spolupráca s európskymi organizáciami Držiteľ viacerých vyznamenaní.

klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF
Trieda SNP 1, 040 01 Košice
Email: stefan.trenkler@upjs.sk

Falck Záchranná a.s.
Bačíková 7, 04001 Košice
Email: trenkler@falck-zachranna.sk

MUDr. Ivo Hybrant (1971)

Pokladník

Promoval na JLF UK v Martine v roku 1995. Atestácia z AR 1998, 2003, z urgentnej medicíny 2010. V rokoch 1995 – 2009 pracoval na OAIM NsP Čadca. Od roku 1996 pracoval aj ako lekár ZZS, v rokoch 2004 – 2006 vedúci lekár ZZS, 2006 – 2010 riaditeľ a odborný garant ZZS Kysuce a od roku 2010 regionálny riaditeľ Falck Záchranná v regióne Kysucké Nové Mesto. Odborné záujmy: kraniotrauma, počítače a technológie.

Falck Záchranná a.s., RLP Kysucké Nové Mesto
Belanského 2725, 02401 Kysucké Nové Mesto
Email: hybrant@orangemail.sk
Tel: 0905 561234

MUDr. Monika Paulíková (1974)

Člen

Promovala na LF UPJŠ v Košiciach v roku 1999. Atestácia z AR 2002, 2005. Aktuálne absolvuje  doktorandské štúdium na LF UPJŠ v Košiciach.Anestéziologička, intenzivistka. Od roku 2000 pracuje aj ako lekár ZZS a od roku 2008 medicínsky supervízor vo Falck Záchranná. Od roku 2009 reprezentant  slovenských anestéziológov v Rade Európskej anestéziologickej spoločnosti. Podieľala sa na tréningu záchranárov, lekárov, príprave nozologických jednotiek, štúdii v prednemocničnej oblasti. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných podujatiach (EUSEM, ERC).  Odborné záujmy:KPR, dýchacie cesty, umelá pľúcna ventilácia, kvalita a bezpečnosť, vzdelávanie.

OAIM, Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ)
Rastislavova 34, 04001 Košice
Email: mon.paulikova@gmail.com
Tel: 0911837335

MUDr. Miloslav Hanula, PhD. (1976)

Člen

Absolvent JLF UK v Martine v roku 2001. Atestácia z AIM 2004, PhD. 2012. V rokoch 2001-2006 pracoval na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra. Od roku 2006 pracuje na II. klinike pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny, v roku 2007 špecializácia z pediatrickej AIM. Od roku 2013 je členom výboru Sekcie pediatrickej intenzívnej medicíny pri Slovenskej pediatrickej spoločnosti. V súčasnosti je aktívne činný prednáškovo, publikačne, vedecky a pedagogicky, pričom sa venuje najmä problematike USG vyšetrenia v intenzívnej medicíne, zaistenia cievnych prístupov pod USG kontrolou a regionálnej anestézii pod USG kontrolou. V záchrannej službe pracuje aktívne od roku 2001. V rokoch 2005 a 2008 vyhral celoslovenskú súťaž Záchrana. V súčasnosti sa venuje problematike sekundárnych pediatrických transportov.

klinika pediatrickej anestézie a intenzívnej medicíny SZU
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Nám. L. Svobodu č. 4, 974 09 Banská Bystrica
Email: m.hanula@gmail.com
Tel: 0905 742 611

MUDr. Ladislav Kotrusz (1973)

Člen

Absolvent JLF UK Martin v roku 1997, atestácia z AR 2000, z urgentnej medicíny 2007. Od roku 1997 pracuje ako lekár RLP ( t.č. ZDZS BA – Levice) a ako anestéziológ v NsP Levice. V minulosti vedúci lekár záchrannej služby v NsP Levice, neskôr konateľ a odborný garant v spoločnosti prevádzkujúcej ZZS – Urgents.r.o.  Do roku 2012 pracoval ako lekár OS ZZS SR. Venoval sa aj pedagogickej činnosti na UKF v Nitre v danom odbore. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom odbornej komisie v Asociácii poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby. Podieľal sa na tvorbe legislatívy pre systém ZZS v rámci pracovných skupín MZ SR. Nominant SSUMaMK na hlavného odborníka MZSR pre urgentnú medicínu 2010 a 2012.  Od roku 2013 je odborným garantom pre horskú záchrannú službu, kde je  aktívnym členom medzinárodnej komisie pre horskú urgentnú medicínu (IKAR  MEDCOM) v rámci IKAR (International ComissionforAlpineRescue). Organizátor odborných podujatí. Koordinátor pracovnej skupiny pre horskú urgentnú medicínu v rámci SSUMaMK. Odborný záujem: Horská urgentná medicína.

ZDZS BA, RLP Levice 1
Ludanská cesta 62, 93401 Levice
Email: kotruszl@gmail.com
Tel: 0905 634 601

MUDr. Vladimír Lazorčák, MPH

Dozorná rada - Predseda

Promoval na LF UPJŠ  v Košiciach v roku 1986. Získal špecializáciu z AIM, UM a MPH. Pracuje ako primár OUM ZZS vo FNsP J. A. Reimana v Prešove. Od roku 2009 je členom dozornej rady výboru SSUMaMK.  Pravidelne prednáša na domácich konferenciách. Je spoluorganizátorom a hlavným rozhodcom memoriálu MUDr. J. Kovalčíka (Buče 2012, 2013).  Je lektorom kurzov  Neodkladná podpora základných životných funkcií. V roku 2012 ocenený Bronzovou medailou SLS.

FNsP J.A. Reimana
Hollého 14
08181 Prešov
Email: lazorcak@fnsppresov.sk
Tel: 0907 974 923

MUDr. Anna Vargová, PhD. (1954)

Člen

Promovala v roku 1979. Špecialistka  v odbore anestéziologia a intenzívna medicína a urgentná medicína, PhD. v roku 2004.V súčasnosti sa venuje práci v ZZS a aktívne pracuje aj ako anestéziológ v Univerzitnej nemocnici v Martine. Pôsobí ako pedagóg na SZU v Bratislave. Niekoľko rokov viedla pracovisko Leteckej záchrannej zdravotnej služby v Žiline. Je autorom, spoluautorom a recenzentom v niekoľkých vysokoškolských učebniciach a mnohých odborných publikáciách a taktiež dlhoročným aktívnym prednášateľom na vedeckých odborných podujatiach. Opakovane organizovala podujatie „Záchrana“ a bola rozhodcom v rôznych súťažiach posádok ZZS. Spolupôsobila pri vzniku odboru Urgentná medicína a medicína katastrof. Pôsobenie vo funkciách ako krajský odborník pre urgentnú medicínu, výbor SSUMaMK a konzultant Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ocenená bronzovou medailou SLS a Zlatým záchranárskym krížom za celoživotný prínos pre záchranárstvo.

UNM Martin
Kollárova 2, 036 59 Martin
Email: anvargova@gmail.com
Tel: 0911 941 103

MUDr. Helena Zaťková

Člen

Absolventka LFUK Martin v roku 1982. Atestácia z AIM v roku 1985, z urgentnej medicíny 2003. V rokoch 1982-1989 pracovala na OAIM NsP Topoľčany, 1989 – 1990ako obvodný lekár ZS Bojná. Od roku 1990 pracuje v záchrannej službe. Od roku 1983 aktívne pracuje pre SČK v Topoľčanoch ako odborný garant a školiteľ.

ZZS Bratislava – Topoľčany
Stummerova 79,95501 Topoľčany
E-mail: helena.zatkova@gmail.com
Tel: 0904880008